1. کارگاه علم سنجی (Scientometrics)

تاریخ برگزاری           مدرس         

گروه هدف

  محتوای آموزشی       

 

96/12/8


دکتر منصوره فیض آبادی
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  دریافت اسلاید کارگاه