شرح وظایف واحدهای علم سنجی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

·        سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور

·        شناسایی و معرفی مقالات و پژوهشگران برتر کشور در حوزه علوم پزشکی

·        رصد نظام های رتبه بندی داخلی و خارجی و اعلام و انتشار نتایج آنها

·        مدیریت سامانه های الکترونیک علم سنجی و انتشارات علمی

·        هماهنگی و تعامل با ادارات علم سنجی و انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور

·        تدوین شاخص های ارزشیابی و رتبه بندی ادارات علم سنجی و انتشارات و ارزشیابی سالیانه آنها

·        مدیریت سیستم تشویق مقالات علمی پژوهشگران ستادی وزارت بهداشت

·        هماهنگی و برگزاری جلسات، همایش ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

·        انجام مطالعات علم سنجی به منظور طراحی مداخلات ارتقای کمی و کیفی برونداد پژوهشی کشور

 

شرح وظایف واحد علم سنجی