کارگاه ترجمان دانش

مدرس

تاریخ

گروه هدف

محل

دکتر امید غلامی

99/05/12

دانشجویان و محققان

مجازی

پروپوزال نویسی مقدماتی

مدرس

تاریخ

گروه هدف

محل

قای امیر دارینی

 99/06/13

دانشجویان و محققان

مجازی

جستجو در پایگاههای اطلاعاتی

مدرس

تاریخ

گروه هدف

محل

خانم انسیه روانبخش

99/06/14

دانشجویان و محققان

مجازی

اخلاق در پژوهشهای انسانی

مدرس

تاریخ

گروه هدف

محل

آقای دکتر شمسی گوشکی

99/06/16

دانشجویان و محققان

مجازی

GIS در نظام سلامت

مدرس

تاریخ

گروه هدف

محل

آقای دکتر  ابراهیم نژاد

99/04/17

اعضای هیات علمی

مجازی

رفرنس نویسی با نرم افزار اندنوت

مدرس

تاریخ

گروه هدف

محل

خانم انسیه روان بخش

99/06/21

دانشجویان

مجازی

پروپوزال نویسی پیشرفته

مدرس

تاریخ

گروه هدف

محل

خانم مرجان وجدانی

99/06/28

دانشجویان و محققان

مجازی

مدیریت منابع

مدرس

تاریخ

گروه هدف

محل

آقای حسین رضایی

99/04/7

دانشجویان و محققان

مجازی

ساخت پروفایلهای علمی

مدرس

تاریخ

گروه هدف

محل

دکتر منصوره فیض آبادی

99/10/8

اعضای هیات علمی

مجازی

اصول جستجوی موفق

مدرس

تاریخ

گروه هدف

محل

دکتر منصوره فیض آبادی

99/11/6

دانشجویان و محققان

مجازی

آشنایی با ابزارهای جستجو (موتورهای کاوش، ابرموتورها)

مدرس

تاریخ

گروه هدف

محل

دکتر منصوره فیض آبادی

99/11/13

دانشجویان و محققان

مجازی

آشنایی با MeSH Browser

مدرس

تاریخ

گروه هدف

محل

دکتر منصوره فیض آبادی

99/11/20

دانشجویان و محققان

مجازی