جستجوی  کارگاه آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری

دکترنازنین فکری

1401/2/19 محتوا اعضای هیات علمی و پژوهشگران وبینار
انتخاب موضوع مناسب و پروپوزال نویسی
مدرس
تاریخ
محتوای آموزشی
گروه هدف
نحوه برگزاری
دکتر مرجان وجدنی
1402/4/4-6 محتوا اعضای هیات علمی و پژوهشگران وبینار
 کارگاه آموزشی آشنایی با کلیات هوش مصنوعی
مدرس
تاریخ
محتوای آموزشی
گروه هدف
نحوه برگزاری
مهندس علی اوغازیان
1402/411 محتوا اعضای هیات علمی و پژوهشگران وبینار
کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه پژوهان
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری
دکتر محمد کیوانلو شهرستانکی
1402/7/8-9 محتوا دانشجویان و پژوهشگران حضوری
کارگاه اولویت سنجی
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری
دکتر عباس بدخشان
1402/7/26
محتوا
اعضای هیات علمی و پژوهشگران
وبینار
ترجمان دانش
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری
دکتر علی محمد مصدق راد
1402/7/29
محتوا اعضای هیات علمی و پژوهشگران وبینار
مقدمات پژوهش
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری
دکتر زینب جلمبادانی 1402/8/14
محتوا دانشجویان و پژوهشگران وبینار
انواع مطالعات در علوم پزشکی
مدرس تاریخ
محتوای آموزشی
                 گروه هدف
نحوه برگزاری

دکتر زینب جلمبادانی
1402/8/15
محتوا
دانشجویان و پژوهشگران
وبینار
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی
مدرس تاریخ محتوای آموزشی
                 گروه هدف
نحوه برگزاری

دکتر منصوره فیض آبادی
1402/8/21
محتوا
اعضای هیات علمی و پژوهشگران
حضوری