جستجوی  کارگاه آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

نحوه برگزاری

دکترنازنین فکری

1401/2/19

محتوا

اعضای هیات علمی و پژوهشگران

وبینار

انتخاب موضوع مناسب و پروپوزال نویسی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

نحوه برگزاری

دکتر مرجان وجدانی

1402/4/4-6

محتوا

اعضای هیات علمی و پژوهشگران

وبینار

کارگاه آموزشی آشنایی با کلیات هوش مصنوعی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

نحوه برگزاری

مهندس علی اوغازیان

1402/4/11

محتوا

اعضای هیات علمی و پژوهشگران

وبینار

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه پژوهان

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

نحوه برگزاری

دکتر محمد کیوانلو شهرستانکی

1402/7/8-9

محتوا

دانشجویان و پژوهشگران

حضوری

کارگاه اولویت سنجی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

نحوه برگزاری

دکتر عباس بدخشان

1402/7/26

محتوا

اعضای هیات علمی و پژوهشگران

وبینار

ترجمان دانش

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

نحوه برگزاری

دکتر علی محمد مصدق راد

1402/7/29

محتوا

اعضای هیات علمی و پژوهشگران

وبینار

مقدمات پژوهش

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

نحوه برگزاری

دکتر زینب جلمبادانی

1402/8/14

محتوا

دانشجویان و پژوهشگران

وبینار

انواع مطالعات در علوم پزشکی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

                 گروه هدف

نحوه برگزاری

دکتر زینب جلمبادانی

1402/8/15

محتوا

دانشجویان و پژوهشگران

وبینار

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

                 گروه هدف

نحوه برگزاری

دکتر منصوره فیض آبادی

1402/8/21

محتوا

اعضای هیات علمی و پژوهشگران

حضوری

جستجو موفق در اینترنت

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

      گروه هدف

نحوه برگزاری

دکتر منصوره فیض آبادی

1402/9/5

محتوا

 

اعضای هیات علمی و پژوهشگران

حضوری

انتخاب مجله مناسب

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

      گروه هدف

 

 

 

نحوه برگزاری

دکتر منصوره فیض آبادی

1402/9/7

محتوا

اعضای هیات علمی و پژوهشگران

وبینار

آشنایی با طرح های اثرگذار

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

 

 

      گروه هدف

 

نحوه برگزاری

دکتر بهاره یزدی زاده

1402/9/19

محتوا

اعضای هیات علمی و پژوهشگران

وبینار

 افزایش رویت پذیری مقالات

 مدرس

تاریخ 

محتوای آموزشی 

گروه هدف 

نحوه برگزاری 

 دکتر منصوره فیض آبادی

 1402/10/19

محتوا 

اعضای هیات علمی و پژوهشگران 

 وبینار

کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش 

 مدرس

تاریخ 

محتوای آموزشی 

گروه هدف 

نحوه برگزاری 

 دکتر منصوره فیض آبادی 

1402/10/25 

محتوا 

اعضای هیات علمی و پژوهشگران 

وبینار 

مقاله نویسی به زبان انگلیسی 

 مدرس 

تاریخ 

محتوای آموزشی 

گروه هدف 

نحوه برگزاری 

دکتر افسانه بهرامی

1402/11/3 

محتوا 

اعضای هیات علمی و پژوهشگران

 وبینار   

طراحی و ساخت چکیده گرافیکی برای مقالات 

مدرس 

تاریخ 

محتوای آموزشی 

گروه هدف 

نحوه برگزاری 

 دکتر منصوره فیض آبادی

1402/11/16 

 محتوا

 اعضای هیات علمی و پژوهشگران

وبینار 

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی (PubMed)

 مدرس

تاریخ 

محتوای آموزشی 

 گروه هدف

نحوه برگزاری 

دکتر پرستو پارسایی محمدی 

1402/12/12 

 محتوا 

 اعضای هیات علمی و پژوهشگران

وبینار