H-index

 

درسال 2005 ميلادي رياضي داني به نام  هیرش شاخصی را براي ارزيابي برونداد علمي محققان پيشنهاد نمود كه در عين سادگي و سهولت كاربرد، نسبت به ساير شيوه هاي متداول ارزيابي،‌داراي مزاياي بسياري است.

 

طبق تعريف شاخص h يك پژوهشگر عبارت است از h تعداد از مقالات وي كه به هر كدام دسته كم h بار استناد شده باشد. اگر مقاله از كل مقالات منتشر شده يك محقق طي  n سال كار علمي، هركدام حداقل h  بار استناد دريافت كرده باشد، آن محقق داراي شاخص h  است.

 

 

Impact Factor

 

ضریب تأثیر یا Impact Factor نسبت تعداد استنادهای دریافتی مقالات انتشار یافته در طول یک دوره زمانی خاص را می سنجد. با توجه به اینکه حدود 20% از کل ارجاع ها، به انتشارات دو سال قبل صورت می گیرد، گارفیلد دوره زمانی استناد را دو سال در نظر گرفته است.

 

فرمول ضریب تاثیر: میزان استنادات به یک مجله مشخص در دوسال تقسیم بر تعداد مقالات منتشر شده در این مجله در طی دو سال

 

hot paper

 

مقالاتی که خیلی سریع نسبت به مقالات مشابه در همان حوزه موضوعی و همان بازه زمانی استناد دریافت می کنند به عنوان مقالات داغ شناخته می شوند. ملاک محاسبه تاریخ انتشار نیست. انتشارات 2 سال اخیر در بازه 2 ماه اخیر مورد بررسی قرار می گیرد و انتشاراتی که در این بازه زمانی 2 ماهه بیشترین استناد را گرفته و در 0.1% مقالات دارای استناد قرار گرفته باشد. (فقط استنادات 2 ماه قبل را شمارش می شود نه کل 2 سال)