کارگاه  آموزش مقدمات پژوهش

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

آقای حسین رضایی

 1400/02/09

محتوا

دانشجویان و محققان

وبینار

کارگاه  جستجو در منابع الکترونیکی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر مریم مرادی بیناباج

 1400/02/19

محتوا

دانشجویان و محققان

وبینار

کارگاه ترجمان دانش

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر امید غلامی

1400/03/1

محتوا

اعضای هیات علمی و محققان

وبینار

کارگاه ترجمان دانش

محتوای آموزشی

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر مریم مرادی بیناباج

 1400/03/6

محتوا

دانشجویان و محققان

وبینار

سیستماتیک ریویو

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر لیلی عابدی

1400/03/26

محتوا

اعضای هیات علمی و محققان

وبینار

کارگاه کتابدار بالینی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر فیض آبادی

1400/04/23

محتوا

کتابداران

وبینار

کارگاه کتابدار پژوهشی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر فیض آبادی

1400/04/30

محتوا

کتابداران

وبینار

کارگاه  SPSS پیشرفته

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر صدیقه رستاقی

 1400/06/24

محتوا

دانشجویان و محققان

وبینار

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر احسان شمسی گوشکی

 1400/06/30

محتوا

دانشجویان و محققان

وبینار

کارگاه آمار مقدماتی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر صدیقه رستاقی

1400/07/01

محتوا

اعضای هیات علمی و محققان

وبینار

کارگاه آمار پیشرفته

محتوای آموزشی

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر صدیقه رستاقی

 1400/07/07

محتوا

دانشجویان و محققان

وبینار

کارگاه ترجمان دانش

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر مجید فلاحی

1400/10/29

محتوا

اعضای هیات علمی و محققان

وبینار

کارگاه اخلاق در پژوهش

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

آقای محسن کوشان

1400/11/19

محتوا

دانشجویان و محققان

وبینار

کارگاه رفرنس نویسی با Endnote

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر مرجان وجدانی

1400/08/17

محتوا

دانشجویان و محققان

وبینار