مسئول واحد علم سنجی: خانم دکتر سعیده سادات شبیری 

تخصص: دکترای تخصصی پژوهشی ایمنی شناسی پزشکی

آدرس پستی: سبزوار، جاده توحید شهر، بالاتر از بیمارستان واسعی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،  معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن تماس: 44018121 -051

Email: saeideshobeiri@gmail.com

Email: sci@medsab.ac.ir

کارشناس واحد علم سنجی (امور مالی): خانم حمیرا وحدتی 

تخصص: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

تلفن تماس: 44018116 -051

 

کارشناس واحد علم سنجی (مقالات و سامانه پژوهان): خانم معصومه میری

تخصص: کارشناس ارشد آمار زیستی

تلفن تماس: 44018405 -051

 

کارشناس واحد علم سنجی (سامانه علم سنجی و امور هیات علمی): خانم فاطمه سادات شبیری

تخصص: کارشناس علوم آزمایشگاهی

تلفن تماس: 44018121 -051