جستجوی پیشرفته در پایگاه داده ها
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری

دکتر مریم مرادی بیناباج

1401/2/25 محتوا دانشجویان وبینار
اخلاق در طرحهای فناورانه
مدرس
تاریخ
محتوای آموزشی
گروه هدف
نحوه برگزاری
دکتر سعید بیرودیان 1401/3/4 محتوا اعضای هیات علمی و پژوهشگران وبینار
Endnote مقدماتی و پیشرفته
مدرس
تاریخ
محتوای آموزشی
گروه هدف
نحوه برگزاری
دکتر منصوره فیض آبادی 1401/3/22-23 محتوا اعضای هیات علمی و پژوهشگران وبینار
پروپوزال نویسی
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری
دکتر سعید خشنود 1401/4/5 محتوا دانشجویان و پژوهشگران وبینار
ترجمان دانش و اثربخشی پژوهش
مدرس تاریخ محتوای آموزشی
گروه هدف
نحوه برگزاری
دکتر مجید فلاحی 1401/4/15 محتوا اعضای هیات علمی و پژوهشگران وبینار
نقد و داوری مقاله
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری
دکتر افسانه بهرامی 1401/6/16 محتوا اعضای هیات علمی و پژوهشگران وبینار
نوشتن مقاله انگلیسی
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری
دکتر افسانه بهرامی 1401/6/22 محتوا اعضای هیات علمی و پژوهشگران وبینار
انتخاب مجله مناسب در حیطه علوم پزشکی
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری
دکتر یوسفی 1401/8/18 محتوا اعضای هیات علمی و پژوهشگران وبینار
مقاله نویسی مقدماتی
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری
دکتر  مریم مرادی بیناباج
1401/8/26 محتوا  دانشجویان
وبینار
الفبای پژوهش
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری
حسین رضایی
1401/8/28 محتوا  دانشجویان وبینار
جستجوی مقدماتی در پایگاههای علمی
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری
حسین رضایی 1401/9/12 محتوا  دانشجویان وبینار
جستجوی اطلاعات علمی با نرم افزار EndNote
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری
دکتر منصوره فیض آبادی
1401/10/5 محتوا  کارکنان
حضوری
 نگارش مقالات مروری و سیستماتیک ریویو
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری
دکتر افسانه بهرامی
1401/10/25 محتوا اعضای هیات علمی و پژوهشگران وبینار
 نگارش مقالات متاآنالیز
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری
دکتر مرتضی عرب زنی
1401/10/27 محتوا اعضای هیات علمی و پژوهشگران وبینار
ترجمان دانش و اثربخشی پژوهش
مدرس تاریخ محتوای آموزشی گروه هدف نحوه برگزاری
دکتر مجید فلاحی
1401/11/12 محتوا اعضای هیات علمی و پژوهشگران وبینار