کارگاه جستجوی منابع علمی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

آقای کوشا

 98/02/02

محتوا

دانشجویان و محققان

سایت

آشنایی با پایگاه های Clinicalkey وUpToDate

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

آقای کوشا

 98/02/05

محتوا

دانشجویان و محققان

سایت

کارگاه بین المللی سازی در پژوهش

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر صفات

98/03/22

محتوا

اعضای هیات علمی

سالن سیادتی

آشنایی با  علم سنجی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر فیض آبادی

چهارشنبه 98/03/30

محتوا

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سایت دانشگاه

آموزش نرم افزار های مدیریت منابع

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر فیض آبادی

چهارشنبه 98/04/20

محتوا

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سایت دانشگاه

جستجوی پیشرفته در پایگاههای اطلاعاتی Scopus

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر فیض آبادی

8/10/98

محتوا

اعضای هیات علمی

سایت دانشگاه

جستجوی پیشرفته در پایگاههای اطلاعاتی Web of Science

مدرس

مدرس

مدرس

مدرس

مدرس

دکتر فیض آبادی

18/10/98

محتوا

اعضای هیات علمی

سایت دانشگاه