1. کارگاه آموزشی ساخت پروفایلهای علمی پژوهشگران


تاریخ برگزاری           مدرس         

گروه هدف

           محتوای آموزشی       

 

95/10/10


فائزه حقیقی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  دریافت اسلاید کارگاه