درباره خبرنامه

خبرنامه علم سنجی با هدف انتشار آخرین اخبار تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، توسط واحد علم سنجی

و زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، به صورت ماهنامه منتشر می شود. علاوه بر آن آخرین

 یافته های مربوط به علم سنجی و حوزه های مرتبط از سطح کشور و جهان بصورت گزیده در این خبرنامه اطلاع رسانی می گردد.