جهت ورود به سامانه جمع آوری خدمات کلیک نمایید

خدمات شناسه دار
خدمات بدون شناسه
 
ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت ۱۸۰۸۱۰۱۵۰۰۰ شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق لينك به سامانه ملي مديريت خدمات دولت
 
ثبت گواهی ولادت و مرگ ۱۰۰۳۱۰۱۹۰۰۰ شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق
 
تشکیل پرونده الکترونیک سلامت ۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰ شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق
 
سرویس های کد گذاری سلامت ۱۶۰۶۱۰۲۲۰۰۰ شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق
 
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج ازکشور ۱۸۰۴۱۰۲۳۰۰۰ شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق
 
ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی ۱۸۰۴۱۰۲۵۰۰۰ شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق لينك به سامانه ملي مديريت خدمات دولت