کارگاه  آموزش مقدمات پژوهش

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

آقای حسین رضایی

 1400/02/09

محتوا

دانشجویان و محققان

وبینار

کارگاه  جستجو در منابع الکترونیکی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر مریم مرادی بیناباج

 1400/02/19

محتوا

دانشجویان و محققان

وبینار

کارگاه ترجمان دانش

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر امید غلامی

1400/03/1

محتوا

اعضای هیات علمی و محققان

وبینار

کارگاه ترجمان دانش

محتوای آموزشی

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر مریم مرادی بیناباج

 1400/03/6

محتوا

دانشجویان و محققان

وبینار

سیستماتیک ریویو

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر لیلی عابدی

1400/03/26

محتوا

اعضای هیات علمی و محققان

وبینار

کارگاه کتابدار بالینی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر فیض آبادی

1400/04/23

محتوا

کتابداران

وبینار

کارگاه کتابدار پژوهشی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر فیض آبادی

1400/04/30

محتوا

کتابداران

وبینار